Tjenester

Konfliktrådet er et tilbud til alle uavhengig av alder. Meglingen er gratis og tilbys over hele landet. Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er megling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner - og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk megler.

Også privatpersoner henvender seg

Flesteparten av de ca. 9000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand. Eksempler på type saker i konfliktrådet er lovbrudd som skadeverk, trusler, innbrudd, mobbing, tyverier - og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen. I de fleste saker inngås det en avtale mellom partene.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift. Bestemmelser om politiets adgang til overføring av en sak til konfliktråd fremgår bl.a. av straffeprosessloven § 71a)

Saksbehandlingstiden

Konfliktrådet legger vekt på rask saksbehandlingstid. 

Relaterte sider