Tjenester

For English version, please scroll down.

Hvilken type attest som skal skrives ut går frem av loven/forskriften som regulerer området.

Ordinær politiattest

I en ordinær politiattest blir de fleste straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tatt med, men bare for en begrenset tid bakover.

Uttømmende politiattest

I en uttømmende politiattest skal alle ilagte straffereaksjoner for alle typer lovbrudd tas med, unntaket er forenklet forelegg. I en slik attest blir det opplyst om straffereaksjonene, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.

Avgrenset politiattest

I en avgrenset politiattest er det bare straffereaksjoner på bestemte typer lovbrudd som skal tas med. Som oftest vil en slik politiattest være avgrenset uttømmende, det vil si at bestemte typer lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.

Utvidet politiattest

I en utvidet politiattest skal også verserende straffesaker tas med. Dette vil si at det skal tas med siktelse, tiltale og ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftige. Anmeldelse skal ikke tas med.

En politiattest er ofte utvidet i kombinasjon med at den er avgrenset og uttømmende, det vil si at bestemte typer lovbrudd tas med, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt, og også om saken ikke er endelig avgjort av politiet eller domstolene. 

 

Different kinds of police certificates

What categories of penalties (fines, imprisonment, etc.) which will be included on a police certificate varies based on its purpose. What kind of police certificate to be issued is stated in the law / regulations that govern the area.

Ordinary police certificate

On an ordinary police certificate most sanctions for any category of offenses are included, but only for a limited time backwards.

Exhaustive police certificate

On an exhaustive police certificate, all imposed sanctions for any category of offenses are included, the exceptions are on the spot fines. This kind of police certificate will show penalties, regardless how far back in time the reaction was imposed.

Limited police certificate

On a bounded police certificate, only penalties related to certain categories of offenses are included. Most often such police certificates will be limited exhaustive, which means that certain categories of offenses are included, regardless of the time passed since the reaction was imposed.

Extended police certificate

On an extended police certificate also pending criminal cases are to be included. This means that charges, indictments and imposed fines and verdicts that are not enforceable will be included. Complaints will not be included.

The police certificate is often extended in combination with being limited and exhaustive, which means that certain types of offenses are included, regardless of the time passed since the reaction was imposed, and also regardless of whether the case is finally decided by the police or the courts or not.