Troms politidistrikt

Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Gjennom nærpolitireformen har Stortinget gitt politiet i oppdrag å gjennomgå sin lokale organisering, og mandat til å beslutte endringer som sikrer et bedre politi. Det er lenke til beslutning og kart til høyre.

Det blir i alt 10 tjenestesteder, 2 politistasjoner og 8 lensmannskontor, organisert i 5 tjenesteenheter i nye Troms politidistrikt:

  • Tromsø politistasjonsdistrikt med tjenestested Tromsø politistasjon. Politistasjonsdistriktet dekker kommunene Tromsø og Karlsøy.
  • Nord-Troms lensmannsdistrikt med følgende tjenestesteder: Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor, Skjervøy lensmannskontor, Lyngen lensmannskontor. Administrasjonssted er lagt til Storslett. Lensmannsdistriktet dekker kommunene Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Lyngen, og Kåfjord.
  • Harstad politistasjonsdistrikt med tjenestested: Harstad politistasjon. Politistasjonsdistriktet dekker kommunene Harstad, Kvæfjord og Skånland.
  • Finnsnes lensmannsdistrikt med tjenestested Finnsnes lensmannskontor. Lensmannsdistriktet dekker kommunene Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken, Tranøy, og Dyrøy.
  • Midt-Troms lensmannsdistrikt med følgende tjenestesteder: Balsfjord lensmannskontor, Målselv lensmannskontor, Bardu lensmannskontor, Ibestad lensmannskontor.
    Administrasjonssted er lagt til Setermoen. Lensmannsdistriktet dekker kommunene Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen, og Ibestad.

Totalt er antall tjenestesteder i Troms redusert med 3: Salangen, Kvæfjord, og ETS (Evenes, Tjeldsund, og Skånland). Selv om den lokale strukturen nå er besluttet, vil implementeringsfasen kunne ta noe tid og variere fra distrikt til distrikt.

Politidistriktet har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i den lokale organiseringen (politistasjoner og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringen skal gi befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi. For å skape et godt resultat har det vært viktig med god involvering av kommuner og ansatte.

Politireformen var tema på Fylkesmannens januarmøte i 2016, hvor ordførere og rådmenn i Troms-kommunene var tilstede. Dette ble senere fulgt opp med innledende møter med henholdsvis Sør-Troms regionråd 26. februar, Tromsø-områdets regionråd 4. mars, Nord-Troms regionråd 29. mars og Midt-Troms regionråd 11. april. Politiet møter også i alle kommunestyrene for å informere om reformen og få innspill til denne. Fylkestinget hadde også politireformen som tema i møte 17. mars 2016.

Det formelle samarbeidet med kommunene startet med etablering av en styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, politidistriktet og de ansatte. Første møte 6. juni, så møte 16. september, og siste møte 3. oktober 2016.

Politimesteren utarbeidet deretter et forslag til lokal organisering (politistasjoner og lensmannskontor), som ble sendt på høring til alle kommunene og internt i politidistriktet 10. oktober 2016 (se link til høringsdokumentet og høringssvar til høyre). Høringsinstansene ble også invitert til høringskonferanse 29. november på politihuset i Tromsø.

På bakgrunn av høringssvarene og høringskonferansen utarbeidet politimesteren sin tilrådning til Politidirektoratet  15. desember 2016 . Direktoratet har beslutningsmyndighet, og fattet beslutning om den lokale organiseringen av norsk politi 13. januar 2017. Politidirektoratets beslutning er i tråd med politimesters tilrådning (se linker til tilrådning og beslutning til høyre). 

Kommunene kan klage direktoratets beslutning til Justis- og beredskapsdepartementet innen 8 uker (10. mars).