Politireserven

I henhold til lov om tjenesteplikt i politiet av 21. november 1952 og lov om verneplikt av 17. juni 1953 kan mannskaper som har gjennomført militær førstegangstjeneste innkalles til repetisjonstjeneste i Politireserven (PR). PR er en nasjonal forsterkningsressurs, men mannskapene rekrutteres kun fra det sentrale Østlandet.

Det er Politidirektoratet (POD) som har det overordnede ansvaret for PR, mens det daglige utøvende ansvaret ligger hos Utrykningspolitiet (UP). Mannskaper i PR må ha fullført militær førstegangstjeneste med minimum 165 dager og utfører plikttjeneste i politiet frem til frafall av verneplikt ved 44/55 år. Tjenesten er per i dag et alternativ til tjeneste i HV eller Sivilforsvaret.

Politireserven kan brukes:
- når militær beredskap eller mobilisering helt eller delvis er satt i verk
- for å avverge eller begrense naturkatastrofer
- for å avverge andre alvorlig ulykker
- for å opprettholde samfunnsorden når viktige allmenne interesser tilsier det

Bruk av PR kan ikke forventes brukt annet enn i tilfelle av mer komplekse og/eller omfattende ressurskrevende hendelser av noe varighet. Forsterkning av politiet med mannskaper fra PR som sekundær ressurs vil i slike situasjoner ha til formål dels å understøtte og dels avløse ordinære politimannskaper, slik at disse får nødvendig hvile eller frigjøres til mer krevende og risikofylte oppgaver.

Hovedoppgavene til Politireserven ved bruk vil være:
- objektsikring
- trafikktjeneste
- ordenstjeneste
- grensekontroll

For å kunne utføre de pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, må mannskapene gjennom et obligatorisk grunnkurs på 10 virkedager. Deretter gjennomføres repetisjonskurs på 5 dager. Kursene avsluttes med bestått/ikke bestått, og de som ikke består blir tilbakeført Forsvarets personell- og vernepliktssenter for annen disponering.

PR ønsker motiverte mannskaper, med plettfri vandel og god fysisk form. Mannskapene vil ved tjeneste bære politiets ordinære uniformer og får ved reell bruk begrenset politimyndighet. Ved f.eks objektsikring må tungt verneutstyr og våpen (MP-5) bæres, noe som krever alminnelig god fysisk form.


- trafikktjeneste
- ordenstjeneste
- grensekontroll

For å kunne utføre de pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, må mannskapene gjennom et obligatorisk grunnkurs på 10 virkedager. Det er også obligatoriske repetisjonskurs på 5 dager ca hvert 4.år. Kursene avsluttes med bestått/ikke bestått, og de som ikke består blir tilbakeført Vernepliktsverket for annen disponering.

PR ønsker motiverte mannskaper, med plettfri vandel og god fysisk form. Mannskapene vil ved tjeneste bære politiets ordinære uniformer og får begrenset politimyndighet. Ved f.eks objektvakthold må tungt verneutstyr og våpen (MP-5) bæres, noe som krever alminnelig god fysisk form.