Forsiden

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Alle etterforskarar og juristar i politidistrikta får meir opplæring

Eit sentralt mål med nærpolitireforma er at kvalitet og effektivitet innan etterforsking skal aukast. Politidirektoratet har difor mellom anna bestemt at alle påtalejuristar og etterforskarar i politidistrikta skal få minimum tre dagar opplæring og kompetanseutvikling innan etterforsking i år.

Behandling av klager på ny lokal organisering

Fristen for å klage på Politidirektoratets beslutning om ny lokal organisering av politidistriktene gikk ut 10. mars. Det er registrert totalt 72 klager fra berørte kommuner innen fristen, og 51 av disse vurderes så langt å være innenfor klageforskriftens virkeområde. 

Lokalisering og organisering av søkersteder for pass og nasjonalt ID-kort

Politiets arbeid med utstedelse av pass moderniseres. Som et ledd i dette endres organiseringen ved søkerstedene, slik at utstedelsene skjer med økt sikkerhet og på en mer effektiv måte enn i dag.

Kripos tar i bruk ny tipsløsning

Fra og med 13. mars kan publikum, næringsliv og offentlige etater benytte en ny tipstjeneste for å melde fra om hendelser til Kripos.